تبلیغات
سدید - سند دانشگاه اسلامی | قسمت دوم
ویژه ها قبلی 1 2 3 بعدی
بانوان ورزشکار المپیک» تبدیل حرام به حلال با دیپلماسی حجاب!

با دیدن برخی صحنه ها از تلویزیون و رسانه ها از تصاویر ورزشکاران ایرانی شوکه می شدم. گاهی اوقات هم مثلا به خاطر دست ندادن امید نوروزی و پارالمپیکی ها با زنان خوشحال. به هرحال افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در المپیک جای تقدیر و تشکر فراوانی دارد
اما......
تولید ملی» تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

تولید صفا و مهر و الفت بکنیم
بر ساحت دل عرض ارادت بکنیم
سرمایه ی ما عشق ولایت باشد
با هستی خود ازان حمایت بکنیم
(شاعر: شاهد) ...
دانشگاه اسلامی» دانشگاه اسلامی، مبدا پیشرفت

یك ملت، با اقتدار علمى است كه مى‏ تواند سخن خود را به گوش همه‏ ى افراد دنیا برساند؛ با اقتدار علمى است كه مى‏ تواند سیاست برتر و دست والا را در دنیاى سیاسى حائز شود.در این زمینه كه علم نیاز است، حقیقتاً كشورى كه دستش از علم تهى است، نمی تواند توقع عزت، توقع استقلال و هویت و شخصیت، توقع امنیت و توقع رفاه داشته باشد. طبیعت زندگى بشر و جریان امور زندگى این است. علم، عزت می بخشد.(مقام معظم رهبری)...

سند دانشگاه اسلامی | قسمت دوم

یکشنبه 18 تیر 1391

4. متون و برنامه ریزی درسی

 راهبرد1 ـ طراحی نظام آموزشی، تدوین متون و برنامه‌های درسی در تمامی شاخه های علوم بر اساس جهان‌بینی الهی و پژوهش در پدیده‌های هستی به منظور شناخت و شناساندن آیات الهی در جهان.
سیاست های اجرایی:
1-1-  توجه به اصول متقن و محكم جهان‌بینی الهی در طراحی نظام آموزشی و تدوین متون و برنامه‌های درسی
1-2-  معرفی كتاب طبیعت(آفاق) در متون آموزشی به عنوان نشانه‌های حكمت الهی.
1-3- فراهم كردن زمینه‌های لازم برای تعالی افكار و اندیشه های مختلف به منظور نشان دادن قوت اندیشه‌ اسلامی.
1-4-  تلاش برای جلب مشاركت دانشگاهیان و صاحبنظران حوزوی به منظور ارائه پیشنهاد به دستگاههای اجرایی در تحقق این راهبرد.
1-5- استفاده از ظرفیتهای پژوهشی و علمی دانشگاهها برای طراحی نظام آموزشی، پرورشی تدوین متون و برنامه‌های درسی.
1-6-  استفاده از تجارب موجود داخلی و خارجی در این زمینه.
1-7-    انجام مطالعات مستمر برای ایجاد قابلیتها و انعطافهای لازم در نظام آموزشی و متون و برنامه‌های درسی به منظور روزآمد كردن آنها.

راهبرد2 ـ توجه به هماهنگی و همسویی علم و دین در طراحی و تدوین برنامه‌ها و متون درسی.
سیاستهای اجرایی:
2-1- تعریف و تبیین مفهوم همسویی و هماهنگی علم و دین با استفاده از دیدگاههای صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی.
2-2- تدوین شاخص‌ها و روشهای ملحوظ كردن مفهوم هماهنگی علم و دین در طراحی و تدوین برنامه‌ها و متون درسی.
2-3- تأكید بر ضرورت و تشویق علم آموزی از منظر دین.
2-4- تشویق و پاسداشت برجستگان علم و دانش از موضع اسلام.
 
راهبرد3 ـ بازنگری نظام برنامه‌ریزی درسی واصلاح و تدوین متون درسی با استفاده از روشهای نوین و كارآمد علمی و مفاهیم و ارزشهای اسلامی.
سیاستهای اجرایی:
3-1-   جلب مشاركت متخصصان برنامه‌ریزی آموزشی و صاحبنظران علوم اسلامی در تدوین متون درسی.
3-2-   توجه به جاذبه، تنوع و انعطاف‌پذیری در تدوین متون درسی.
3-3-   انجام مطالعات مستمر و همه‌جانبه برای ارائه تصویری روزآمد و جذاب از مفاهیم و ارزشهای اصیل اسلامی.
3-4-   برقراری ارتباط دقیق، طبیعی، به دور از تكلف و تصنع میان مفاهیم و ارزشهای اسلامی و محتوای برنامه ها و دروس.
3-5-   توجه خاص به فلسفه علم و تعیین جهت‌گیری علوم و فعالیتهای علمی در مسیر كمال انسانی.
 
راهبرد4 ـ طراحی و تدوین متون و برنامه‌های درسی بر اساس مبانی اسلامی بویژه در رشته‌های علوم انسانی.
سیاستهای اجرایی:
4-1- استفاده از نظرات و آراء صاحبنظران علوم اسلامی و انسانی حوزه و دانشگاه در زمینه تدوین متون و برنامه‌های درسی.
4-2- ارائه تصویری هماهنگ، سازگار و معقول از ابتناء رشته‌ها علوم انسانی‌ بر مبانی اسلامی.
4-3- انجام مطالعات و تدوین شاخصها و روشهای مشخص برای ایجاد ارتباط و سازگاری بین علوم انسانی و مبانی اسلامی.
4-4- تقویت و هدایت روحیه نقادی بعنوان یك قابلیت ذهنی و یك روش در تدوین متون علوم انسانی.
4-5- استفاده از تجارب جهانی در زمینه ارتباط علوم انسانی و مفاهیم ارزشها و روشهای اسلامی در تدوین متون علوم انسانی.
4-6- توجه خاص به فلسفه علم و تعیین جهت گیری علوم و فعالیتهای علمی در مسیر كمال انسانی.
 
راهبرد5 ـ هدایت نظام برنامه‌ریزی درسی به سمت تقویت فضایل اخلاقی و اجتماعی، پرورش قدرت ابداع و ابتكار و اعتماد به نفس و ایجاد باور به مبانی دینی والتزام به مسئولیتهای اجتماعی.
سیاستهای اجرایی:
5-1-تعریف و تدوین الگوها و معیارهای مناسب فضایل و خصلتهای اخلاقی و اجتماعی دانش‌آموزان بر اساس تعالیم اسلامی.
5-2-رعایت مصالح و اقتضائات دوران جوانی و دانشجویی جهت تقویت فضایل اخلاقی و التزام اجتماعی.
5-3-تقویت روحیه مشاركت دانشجویان در فعالیتهای علمی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی به منظور پرورش اعتماد به نفس آنان.
5-4- بهره‌گیری از فناوریهای نوین آموزشی در تدوین برنامه‌ها و متون درسی به منظور پرورش قدرت ابداع و ابتكار دانشجویان.
5-5-ایجاد رابطه عقلانی بین آموزشهای درسی و مبانی دینی و اعتقادی در متون و برنامه‌های درسی.
5-6-روزآمد كردن روشهای آموزش مبانی دینی و اعتقادی اصیل در متون و برنامه‌های درسی.
 
راهبرد6 ـ توجه و تأكید بر هماهنگی و تناسب متون اخلاق و معارف اسلامی با نیازهای جدید و رشته‌های تحصیلی.
سیاستهای اجرایی:
6-1- انجام مطالعات و بررسیهای كارشناسانه برای شناسایی و دسته‌بندی نیازهای جدید فرهنگی، علمی، اجتماعی و اعتقادی دانشجویان با توجه به رشته‌های نوین علمی و تحصیلی.
6-2-   تعریف و تبیین نیازها و اقتضائات فضاهای علمی و فرهنگی دانشگاهها متناسب با شرایط زمانی.
6-3-   استفاده هماهنگ از ظرفیتهای علمی پژوهشی در دانشگاهها و حوزه‌های علوم دینی بویژه گروههای معارف اسلامی.
6-4-   تعریف و تدوین چهارچوبهای نظری و عملی ارتباط و تناسب بین رشته‌های تحصیلی مختلف و متون اخلاق و معارف اسلامی.
6-5-   تلاش برای جلب مشاركت هرچه بیشتر اساتید و دانشجویان در تدوین و روزآمد كردن دروس معارف اسلامی.
6-6-    تلاش برای تنوع دروس معارف اسلامی متناسب با رشته‌های تحصیلی.
6-7-   تلاش برای تمركز فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی در مورد دروس معارف اسلامی.
 
راهبرد7ـ بازشناسی و معرفی مواریث و مفاخر علمی، فرهنگی،‌ تاریخی و معاصر و بهره‌گیری از آنها در تدوین برنامه‌ها و متون درسی برای تقویت روحیه خودباوری و استقلال خواهی.
سیاستهای اجرایی:
7-1-تعریف و تدوین معیارهای مشخص برای ارائه الگوهای علمی، فرهنگی، تاریخی و معاصر.
7-2- ایجاد هماهنگی میان‌رشته‌های تحصیلی، نیازهای جدید بخشهای مختلف آموزشی متون و برنامه‌های درسی با معرفی مواریث و مفاخر علمی،‌ فرهنگی، تاریخی و معاصر.
7-3-انجام مطالعات و بررسی‌های علمی و تاریخی برای شناخت مواریث و مفاخر عملی، فرهنگی، تاریخی و معاصر در جهت تقویت هویت اسلامی و ملی.
7-4-حمایت از تولید محصولات دیداری و شنیداری و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و تأسیس موزه‌های علمی، فرهنگی در مراكز آموزشی به منظور معرفی مواریث و مفاخر علمی و فرهنگی.
7-5-توجه به آشنا شدن دانشجویان با پیشینه فرهنگ و تمدن اسلامی در تدوین برنامه‌ها و متون درسی.
7-6- تكریم و تجلیل مفاخر علمی، فرهنگی تاریخی و معاصر در تدوین برنامه‌ها و متون درسی بنحو مقتضی.
 
راهبرد8 ـ تدوین نظام جامع نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر متون و برنامه‌های آموزشی و درسی.
سیاستهای اجرایی:
8-1-تدوین و تعریف شاخصها و روشهای بازنگری مستمر متون و برنامه‌های درسی بر اساس مبانی اسلامی، شرایط زمانی، نیازها و ضرورتهای اجتماعی بصورتی اثربخش.
8-2- الزام به اعمال نتایج نظارت و ارزیابی در تدوین متون و برنامه‌های درسی.
 
 5. نظام برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی
 
راهبرد1ـ اصلاح و تدوین نظام برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی با توجه به نیازهای جامعه و تحولات روزافزون علوم، با تأكید بر گسترش مرزهای دانش و بر اساس مبانی اسلامی.
سیاستهای اجرایی:
1-1- شناخت و تحكیم مبانی اسلامی در اصلاح و تدوین نظام برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی.
1-2-استفاده از صاحبنظران و متخصصان برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از دانشگاه به منظور بازنگری، اصلاح و تدوین نظام آموزشی و پژوهشی.
1-3-مطالعه و بازنگری مستمر برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و تجدیدنظر در محتوا و روش ارائه آنها متناسب با تحولات روزافزون علمی و اجتماعی و نیازهای جامعه.
1-4- شناخت نیازها و ضرورتهای جدید اجتماعی، فرهنگی،‌ علمی و اقتصادی و جهت‌دهی نظام آموزشی و پژوهشی برای پاسخگویی آنها.
1-5-   تدوین سیاستهای بلندمدت و كلان علمی كشور متناسب با شرایط و نیازهای جامعه، تحولات علمی بین‌المللی و مبانی اسلامی.
1-6-    استفاده بهینه و برنامه‌ریزی شده از ظرفیتهای علمی دانشگاهها و مراكز پژوهشی در سطح ملی و بین‌المللی برای تحقق این راهبرد.
1-7-هدایت نظام برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی به سمت تولید و بومی كردن علم و فناوریهای جدید و بالا بردن سهم كشور در تولید آنها.
 
راهبرد2ـ توجه ویژه به اهمیت رشته علوم انسانی در تربیت و انسان‌سازی و تأثیرات مثبت و منفی آنها در تحولات فرهنگی با عنایت به وجود قابلیتها و ظرفیت‌های فراوان در كشور.
سیاستهای اجرایی:
2-1- تعریف و تبیین جایگاه علوم انسانی در چارچوب نظام آموزشی و پژوهشی كشور.
2-2- تأكید بر اهمیت علوم انسانی در رشد و توسعه متوازن كشور با حمایتهای مادی و معنوی از آنها.
2-3- تقویت بخشهایی از علوم انسانی كه از اولویت بیشتری در تربیت، انسان‌سازی و رشد و توسعه كشور برخوردارند.
2-4- استفاده هماهنگ از ظرفیتهای علمی و پژوهشی و متخصصان و صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی رشته‌های علوم انسانی.
2-5- استفاده بیشتر از آموزه‌های علوم انسانی در ایجاد تحولات مثبت فرهنگی.
2-6- تأكید بر رشد و توسعه علوم انسانی بومی از طریق خلاقیت و ابداع، بازشناسی و بازتولید سنتهای اصیل اسلامی و ملی و استفاده مستمر و سنجیده از دستاوردهای نوین بشری.
2-7-تبیین و شفاف سازی پیش فرضهای مدون و نامدون علوم انسانی مبتنی بر تعالیم اسلامی و تمایز احتمالی آنها از پیش فرضهای دیگر ادیان الهی و تفكر مادی.
2-8- گشترش ارتباط و تبادل علمی بین اندیشمندان علوم انسانی با مراكز و اندیشمندان جهان اسلام و دیگر كشورها.
 
راهبرد3ـ ایجاد هماهنگی و تناسب بین نظام آموزشی و پژوهشی آموزش و پرورش و آموزش عالی با توجه به ملازمت و پیوستگی آنها.
سیاستهای اجرایی:
3-1- تدوین نظام جامع آموزش و پژوهش بر اساس اهداف مشترك آموزش عالی و آموزش و پرورش
3-2- تعیین و تبیین حلقه‌های پیوستگی بین نظام‌های آموزشی و پژوهشی آموزش و پرورش و آموزش عالی بویژه در حوزة آموزشهای دینی.
3-3-ایجاد الزامات مقتضی و متناسب برای هماهنگی در مقام طراحی و تدوین نظام‌های آموزشی و پژوهشی آموزش و پرورش و آموزش عالی با توجه به انتظارات كوتاه‌مدت،‌ میان مدت و بلند مدت.
3-4- استفاده هماهنگ و برنامه‌ریزی شده از صاحبنظران در دو حوزه نظام آموزشی و پژوهشی آموزش و پرورش و آموزش عالی.
3-5-طراحی و پیش‌بینی ساز و كارهای قانونی و مدیریتی لازم برای حفظ یكپارچگی و هماهنگی آموزش در كشور و تقویت جایگاه شورای اسلامی شدن مراكز آموزش در این خصوص.
3-6- تعیین اهداف آموزشهای دینی و حفظ پیوستگی و هماهنگی این آموزشها در آموزش و پرورش و آموزش عالی.
 
راهبرد4ـ افزایش انعطاف‌پذیری به منظور پاسخگویی به نیازها و تحولات علمی و اجتماعی.
سیاستهای اجرایی:
4-1- پیش‌بینی ساز و كارهای انعطاف‌پذیر در نظام برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی ضمن حفظ اصول و مبانی اصیل اسلامی.
4-2- شناخت دقیق و كارشناسانه نیازها و اقتضائات جدید در عرصة‌ رشد و توسعه علمی و اجتماعی.
4-3- انجام مطالعات مستمر برای روزآمد كردن شناخت وضعیت موجود در عرصة نیازها و تحولات علمی و اجتماعی.
4-4- حفظ تعادل منطقی در میزان ثبات یا انعطاف برنامه‌های آموزشی و پژوهشی.
4-5- تعیین و تدوین شاخصهای مشخص و روشهای علمی برای تعیین حدود و تعریف مفاهیم مربوط به انعطاف‌پذیری.
 
راهبرد5ـ بهره‌گیری از تجارب علمی در سطوح ملی و بین‌المللی بویژه تجارب حوزه‌های علوم دینی.
سیاستهای اجرایی:
5-1- تعیین و تدوین نظام اخذ و اقتباس و انتقال و ترجمة تجارب علمی در سطوح داخلی و خارجی متناسب با فرهنگ اسلامی و ملّی.
5-2- استفادة بهینه از ظرفیتهای علمی و پژوهشی كشور و اسناد و مدارك موجود و مرتبط با موضوع.
5-3- تعیین و تدوین نظام همكاری متقابل بین حوزه‌های علوم دینی و دانشگاه‌ها در این زمینه.
5-4- بومی‌سازی تجارب علمی و بین‌المللی در زمینة برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی.
5-5- بهره‌گیری از فناوری مدرن اطلاع رسانی متناسب با اخلاق و فرهنگ اسلامی.
 
راهبرد6ـ توجه به هماهنگی و همسویی علم و دین در بینش اسلامی در طراحی و تدوین برنامه‌های آموزشی و پژوهشی.
سیاستهای اجرایی:
6-1-    تعریف و تبیین مفهوم همسوی و هماهنگی علم و دین با استفاده از دیدگاههای صاحبنظران دانشگاهی و حوزوی.
6-2-    تدوین روشهای ملحوظ كردن مفهوم هماهنگی علم و دین در برنامه‌ها و متون درسی.
6-3-    انجام مطالعات مستمر برای روزآمد كردن جریان همسویی علم و دین در طراحی و تدوین برنامه‌ ها و متون درسی.
6-4-    پاسخگویی مستمر به پرسشها و چالشهای موجود در زمینه رابطه علم و دین.
6-5-    تأكید بر ضرورت و تشویق علم‌آموزی از منظر دین.
6-6-    تأكید بر دیدگاه اسلام مبنی بر تشویق و پاسداشت علم و عالم.
 
راهبرد7ـ تقویت روحیه تحقیق و تتبع، تفكر منتقدانه، استفاده از فناوریهای نوین آموزشی و ارائه الگوهای جدید به منظور ایجاد تحول و اصلاح در روشهای تدریس و پژوهش.
سیاستهای اجرایی:
7-1- ایجاد سازوكارهای حمایت مادی و معنوی از محققان، مخترعان و مبتكران.
7-2- تدوین و طراحی شیوه‌های متناسب استفاده از فناوریهای نوین آموزشی.
7-3- طراحی نظام برنامه‌ و مدیریت تحول و اصلاح در روشهای تدریس و پژوهش.
7-4- هدایت تحقیق و تتبع و فرایند تفكر منتقدانه به سمت اصلاح و ابداع و ابتكار.
7-5- استفاده از صاحبنظران برای ایجاد تحول و اصلاح در روشهای تدریس و پژوهش.
7-6-  تشویق خلاقیت و خودباوری و تقویت اعتماد به نفس در همه زمینه‌های علوم و فنون.
7-7- ارائه مستمر دوره‌ها و برنامه‌های بازآموزی مربیان و استادان در زمینه روش‌های تدریس و تحقیق.
7-8- تجهیز مراكز آموزشی به نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز در جهت تقویت روحیه و فرهنگ تحقیق و تتبع.
 
راهبرد8ـ برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی بر اساس پژوهشهای علمی و ایجاد تعادل و تناسب میان آموزش و پژوهش در برنامه‌ها و متون.
سیاستهای اجرایی:
8-1- تعیین و تعریف اولویتهای پژوهشی و آموزشی.
8-2- ایجاد الزامات مقتضی برای ابتناء برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی بر پژوهشهای علمی.
8-3- استفاده از صاحبنظران و متخصصین برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی به منظور ایجاد تعادل و تناسب میان آموزش و پژوهش.
8-4- ایجاد تناسب و همسویی و هماهنگی بین برنامه‌ریزی آموزشی و درسی.
8-5- تقویت زیرساختهای پژوهشی در مراكز آموزشی به منظور ایجاد و حفظ موازنه بین آموزش و پژوهش.
8-6-  تدوین متون و ارائه برنامه‌های آموزشی و پژوهشی بر اساس پژوهشهای علمی.
8-7- توجه به پژوهش به عنوان شیوه‌ای برای آموزش در برنامه‌ریزی آموزشی و درسی.
8-8- توجه و تأكید به ایجاد آمادگیهای قبلی ذهنی و پیش مطالعه در برنامه‌ریزی آموزشی.
 
راهبرد9ـ نظارت و ارزیابی هدفمند برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی.
سیاستهای اجرایی:
9-1- تعیین و تعریف شاخص‌ها و معیارهای نظارت و ارزیابی.
9-2- تأكید بر صراحت و شفافیت و هماهنگی در نظارت و ارزیابی.
9-3- حفظ و استمرار و تداوم نظارت و ارزیابی و ارائه گزارشهای دوره‌ای.
9-4- مبتنی كردن برنامه‌ریزی‌های آموزشی و پژوهشی بر نتایج ارزیابی و نظارت.
9-5- نظارت و ارزشیابی (خود ارزیابی) از طریق مشاركت مدیران، مربیان و استادان.
 
 6. مدیریت
 
راهبرد1ـ توجه و تأكید بر تقویت ارزشهای اسلامی و انقلابی، تعهد اجتماعی، زمان‌شناسی، قانونمندی، تفاهم و احتراز از خودمحوری در طراحی و هدایت نظام مدیریتی.
سیاستهای اجرایی:
1-1- تعریف و تدوین روشمند و اجماعی شاخص‌های ارزشهای اسلامی و انقلابی.
1-2- تعیین ضوابط و ویژگیهای مدیران دانشگاهی بر اساس مفاهیمی چون تعهد اجتماعی، زمان‌شناسی، قانونمندی.
1-3- هدایت نظام مدیریتی به سمت مشاركت قانونمندی و پاسخگویی.
1-4- سوق دادن نظام مدیریتی به سمت افزایش مشاركت دانشگاهیان.
1-5- تقویت قانونمندی و پاسخگویی نظام مدیریتی دانشگاهها در ارتباط با وظایف و كاركردهای خود.
 
راهبرد2ـ اصلاح و طراحی نظام جامع و هماهنگ مدیریت بر اساس ایجاد تعادل در فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجتماعی با توجه و تأكید بر حذف مراكز موازی تصمیم‌گیری، رایزنی و مشورت با مسئولان و دست‌اندركاران و جلب مشاركت دانشگاهیان.
سیاستهای اجرایی:
2-1- استفاده از صاحبنظران و متخصصین مدیریت در اصلاح و طراحی نظام مدیریت دانشگاهها.
2-2-تفكیك روشمند و علمی حوزه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجتماعی در سطح دانشگاهها به منظور ایجاد روابط متعادل و همسو كردن جهت‌گیری‌های عمومی بین آنها.
2-3- شناسایی دقیق مراكز موازی یا متداخل در تصمیم گیریهای مربوط به آموزش عالی.
2-4- تعریف و تدوین شاخص‌ها و روشهای مشاركت در نظام مدیریتی دانشگاه.
2-5- ایجاد روابط هماهنگ و منسجم و منطقی بین مقوله‌های مشاركت، اقتدار، پاسخگویی و قانومندی در نظام مدیریتی دانشگاهها.
 
راهبرد3ـ اعتماد به مدیران و ایجاد زمینه‌های ضروری استقلال عمل در حوزه‌های مدیریتی برای افزایش توان رقابت سالم و رشد پیشرفت.
سیاستهای اجرایی:
3-1- تبیین و تعریف مفهوم «استقلال عمل مدیران» در چهارچوب نظام مدیریتی دانشگاهها.
3-2- ایجاد رابطه معقول بین اعتماد به مدیران و كنترل و ارزیابی و پاسخگو بودن آنان.
3-3- تدوین شاخصها و روشهای رقابت و مقایسه، ویژة محیطهای علمی.
3-4- تقویت فرهنگ اعتماد به مدیران در دانشگاهها.
 
راهبرد4ـ تربیت و انتخاب مدیرانی متعهد و متخصص با تأكید بر شایسته سالاری.
سیاستهای اجرایی:
4-1-   تبیین و تعریف و شاخص سازی مفهوم «تركیب تعهد و تخصص و شایسته سالاری» در چارچوب نظام مدیریتی دانشگاهها.
4-2-  مواجهة راهبردی با آموزش و تربیت مدیران مراكز دانشگاهی و پژوهشی.
 
راهبرد5ـ توجه به نقش الگویی استادان در رفتار سازی دانشجویان و الگوسازی بر اساس آن نقش از طریق شناسایی و معرفی و تشویق مدیران، استادان، دانشجویان و كارمندان شایسته بر اساس شاخصه‌های مدیریت در نظام اسلامی.
سیاستهای اجرایی:
5-1-    تعیین و تعریف ضوابط متناسب با مراكز دانشگاهی برای استادان، دانشجویان و مدیران الگو.
5-2-   تأكید بر سیاستهای اقناع و ارشاد در رفتارسازی دانشجویان و تقدم آنها بر روشهای منع و دفع.
5-3-    ضابطه‌مند كردن نظام تشویقی بر اساس مبانی و شاخصه‌های مدیریت در نظام اسلامی.
5-4-   ایجاد تعادل بین ابعاد علمی، فرهنگی و اجتماعی نظام تشویقی در دانشگاهها.
 
راهبرد6ـ تقویت زمینه‌های نظری و عملی برای اصلاح مداوم روشهای مدیریتی و افزایش كارآمدی آنها به منظور تحقق ارزشهای اسلامی و معیارهای انقلابی.
سیاستهای اجرایی:
6-1-             انجام مطالعات مستمر به منظور تقویت و غنی‌سازی مفاهیم، رویكردها و روشهای اصلاح نظام مدیریتی به منظور افزایش كارآمدی آنها.
6-2-                        پیش‌بینی نظام تشویقی و ترغیبی متناسب با مراكز دانشگاهی و پژوهشی برای ارائه روشهای ابداعی و اصلاحی نظام مدیریتی.
6-3-            پیگیری و اصلاح مداوم روشهای مدیریتی از طریق ایجاد ارتباطات گسترده و سازمان‌ یافته بین مراكز دانشگاهی و پژوهشی با همدیگر.
 
راهبرد7ـ نظارت و ارزیابی هدفمند و مستمر به منظور تقویت ابعاد علمی و اسلامی مدیریت مراكز آموزشی و علمی.
سیاستهای اجرایی:
9-1-    تعریف و تدوین شاخص‌های نظارت و ارزیابی در چارچوب نظام مدیریتی.
9-2-    تأكید بر صراحت، شفافیت و هماهنگی در نظارت و ارزیابی.
9-3-    تأكید بر استمرار و روشمند بودن نظارت و ارزیابی.
9-4-    مبتنی كردن تشویق و ارتقاء بر نتایج نظارت و ارزیابی.


--------
منبع: دبیرخانه همایش ملی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت



» مطالب مرتبط: سند دانشگاه اسلامی | قسمت اول،
» کلمات کلیدی: سند دانشگاه اسلامی، دانشگاه، دانشگاه اسلامی،
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
برگزیده ها
پیام فجرهنگامی در شرایط سخت اقتصادی کشور، بحث از حجاب و عفاف و ماهواره و ... می شود و نقدهای فرهنگی در این شرایط مطرح می شود، پاسخ بسیاری از افراد این است که در این شرایط اقتصادی که بسیاری از مردم در تامین نیازهای اولیه درمانده شده اند، از معضلات فرهنگی می گویید؟ .... ...{ادامه}

« آینده از آن امت اسلام است »
                    « امام خامنه ای »

سدید


  • نظرسنجی
  • پیوندها
  • آرشیو
  • آمار
:. ارزیابی شما از قالب سدید؟